Tel: 609 491 414  @ kontakt@vivosklep.pl

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem vivosklep.pl (zwanego dalej "Sklepem internetowym").

Właścicielem Sklepu Internetowego i Sprzedawcą jest Pan Adam Kołłątaj wykonujący działalność gospodarczą pod firmą VIVO Adam Kołłątaj, adres siedziby: Ul. Elektronowa 6 15-692 Białystok, adres do doręczeń: Ul. Elektronowa 6 15-692 Białystok, NIP: 5422703353, REGON: 365986372, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@vivosklep.pl, tel. 609 491 414.

I Definicje
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, jak:
- Poczta Polska
- Firma kurierska
- Hurtownia / Dostawca współpracujący ze Sklepem Internetowym w zakresie wysyłki

Sprzedawca – Adam Kołłątaj prowadzący działalność pod firmą VIVO Adam Kołłątaj z siedzibą w Białymstoku (15-692), ul. Elektronowa 6, będący właścicielem Sklepu Internetowego

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego

Strona Internetowa Sklepu - strony, pod którymi Sprzedawca prowadzi sprzedaż, działającą w domenie vivosklep.pl.

Rejestracja - czynność dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta

Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta

Towar - dostępny w Sklepie Internetowym produkt, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru, zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem vivosklep.pl

Hurtownia - dostawca Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy - sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym vivosklep.pl

Regulamin - niniejszy regulamin

II Korzystanie ze Sklepu Internetowego i postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu, co daje komfort korzystania za pomocą urządzeń mobilnych, jak tablet czy smartfon / telefon komórkowy.

3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies co ma na celu właściwe działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Klientów. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Stronie internetowej sklepu. W plikach znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Mechanizm ten nie wpływa negatywnie na urządzenie Klienta i nie powoduje w nim żadnych zmian w zakresie konfiguracji i ustawień. Pliki cookies mogą być też wykorzystywane dla celów marketingowych i usprawniających działanie Sklepu internetowego. Mechanizm cookies Klient może w każdej chwili wyłączyć w przeglądarce internetowej swojego urządzenia, lecz może to spowodować utrudnienia podczas korzystania ze Strony internetowej sklepu.

4. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz by korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej.

5. Sklep Internetowy w celu realizacji zamówienia może zobligować do wysłania towaru klientowi bezpośrednio Hurtownię / Dostawcę.

6. Zabronione jest udostępniane przez Klienta materiałów o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, jego strony internetowej oraz innych, nieodpłatnych usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest serwis Przelewy24 PayPro SA

III Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest niezbędna by złożyć zamówienie w Sklepie.

3. By dokonać Rejestracji, należy wypełnić formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny z poziomu Strony Internetowej.

4. W trakcie rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło dostępu do Konta Klienta.

5. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień.

6. Po wysłaniu uzupełnionego formularza Klient dostaje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient dostaje dostęp do Konta i ma możliwość dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji.

IV Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamów i zapłać”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru lub symbol, kolor, ilość, oraz swoje dane teleadresowe.

4. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

7. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

8. Akceptując Regulamin Sklepu Internetowego, Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie dowodów zakupu (faktur bez VAT) w formie elektronicznej. Zgoda ta oznacza jednocześnie rezygnacją z otrzymywania dowodów zakupu w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesyła niezwłocznie Klientowi fakturę bez VAT w formie elektronicznej (poprzez pocztę elektroniczną na adres email podany przez Klienta w trakcie dokonywania zakupu lub rejestracji). Klient ma możliwość wycofania powyższej akceptacji poprzez pisemne oświadczenie woli wysłane na adres Sklepu Internetowego lub elektronicznie, poprzez email.

V Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bądź zleca ją hurtowni / dostawcy współpracującemu ze Sklepem Internetowym

2. Sprzedawca publikuje na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia.

3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4. W dniu wysłania Towaru do Klienta wysyłana jest na jego adres poczty elektronicznej informacja potwierdzająca nadanie przesyłki.

5. Sprzedawca dostarcza dowód zakupu w formie elektronicznej, lub papierowej.

6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, pracownik Dostawcy pozostawi awizo, albo podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia innego terminu przyjazdu. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, by ustalić ponownie termin i koszt Dostawy.

7. W ramach realizacji umowy z Klientem, Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej, która służy zbadaniu opinii o przebiegu transakcji.

VI Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
- przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
- przelew bankowy poprzez system szybkich płatności Przelewy24. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta.
- gotówką za pobraniem / płatność u Dostawcy przy odbiorze osobistym. Realizacja zamówienia następuje po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3. Klient zostaje poinformowany na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zakup w kwocie wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4. W sytuacji niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi kolejny termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest serwis Przelewy24 PayPro SA.

VII Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

VIII Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę

Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku lub dwóch od wydania Towaru Klientowi. Czas ten zależny jest od poszczególnych produktów.

5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: kontakt@vivosklep.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

7. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

IX Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 20 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie zaczyna się od momentu objęcia Towaru w posiadanie.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Zwracany Towar musi być w stanie nienaruszonym, nie może nosić znamion użytkowania.

7. Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.

8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dostawy.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

10. Klient będący konsumentem ponosi koszty odesłania / zwrotu towaru do Sprzedawcy w związku ze zwrotem bez podania przyczyny.

11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać odesłany w zwykłym trybie, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

X Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną nieodpłatne usługi, jak zamieszczanie opinii, Newsletter i prowadzenie Konta, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług nieodpłatnych, o czym poinformuje.

3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.

4. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Z usługi może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym, udostępnionym na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail, co wiąże się z zawarciem umowy na świadczenie usługi Newsletter.

5. Wysyłany Newsletter zawiera informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.

6. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

7. Usługa Prowadzenie Konta Klienta możliwa jest po dokonaniu Rejestracji. Polega ona na udostępnieniu Klientowi panelu w ramach Strony Internetowej, który umożliwia Klientowi zmianę swoich danych, podanych w trakcie Rejestracji, jak też śledzenie statusu zamówienia oraz sprawdzenie historii zamówień zrealizowanych wcześniej.

8. Klient może zażądać usunięcia Konta na Stronie internetowej Sklepu. W tej sytuacji konto zostanie usunięte do 14 dni od zgłoszenia prośby o usunięcie. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie oświadczenia przez pocztę elektroniczną, tradycyjną, bądź poprzez kontakt telefoniczny. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. Usługa Zamieszczanie opinii umożliwia Klientom posiadającym Konto Klienta, publikację na Stronie Internetowej Sklepu, wypowiedzi tekstowych dotyczących oferowanych przez Sklep Towarów.

10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku:
- naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub wymogów Regulaminu
- działania na szkodę Sprzedawcy i innych Klientów
- zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu Internetowego w związku z przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej

11. Klient zamieszczając treści na Stronie internetowej Sklepu, dokonuje dobrowolnego ich rozpowszechniania. Treści te nie wyrażają opinii Sprzedawcy i nie powinny być z nim utożsamiane, gdyż nie jest on dostawcą treści, tylko organem zapewniającym infrastrukturę informatyczną do tego celu.

12. Klient w zakresie zamieszczanych treści oświadcza, iż:
- umieszczenie danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą
- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej
- wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania

13. Klient w ramach zamieszczania treści nie jest uprawniony do:
- zamieszczania treści o charakterze promocyjnym i reklamowym
- zamieszczania danych osobowych osób trzecich, oraz rozpowszechniania ich wizerunku bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej

14. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści które mogłyby:
- pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy
- naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa związane z: ochroną praw autorskich ochroną i praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa, lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu tajemnicy
- zostać zamieszczane z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich
- mieć charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób
- posiadać słownictwo naruszające dobre obyczaje (jak wulgaryzmy i słowa powszechnie uważane za obraźliwe)
- naruszać dobre obyczaje, przepisy prawne i normy społeczne

15. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
16. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia. W przypadku otrzymania powiadomienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści. W przypadku powiadomienia Sprzedawcy o potencjalnym naruszeniu, usuwa on niniejsze treści ze Strony internetowej Sklepu.

XI Polityka ochrony danych osobowych

1. Sprzedawca otrzymane dane osobowe i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez nieuprawnione osoby

2. Każdy kto przekaże dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania

3. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro SA. W zależności od wyboru Towaru przez Klienta, dane osobowe mogą być przekazywane Hurtowni / Dostawcy współpracującej ze Sklepem Internetowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia, czyli wysyłki Towaru na wskazany adres.

4. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez jest Sprzedawca. Przetwarza on dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dla innych celów określonych w Regulaminie. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie.

5. Niepodanie przez Klienta określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.

6. Klient ma możliwość usunięcia swoich danych, szczególnie w przypadku usunięcia Konta. Sprzedawca może jednak odmówić ich usunięcia, jeśli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawne, a zachowanie danych jest konieczne do wyjaśnienia sytuacji.

XII Postanowienia końcowe

1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie

2. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów do tego uprawnionych. Mogą nimi być rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Poinformuje on Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, za pomocą wiadomości elektronicznej. W sytuacji, gdy Klient nie akceptuje nowego regulaminu, zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedawcę, w efekcie czego umowa zostaje rozwiązana. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.